کرج کمالشهر - بلوار شورا (جاده بهشت سکینه) - روبروی خیابان 5

info@amlak-motevali.ir

تلفن تماس

026-34703090

026-34716043

09122614815 متولی

09125618186 کرمی