جستجو در فایل ها

7000 متر سوله کمالشهر کرج
فروش

7000 متر سوله کمالشهر کرج

قیمت:13/000/000/000تومان

اطلاعات بیشتر
560 متر سوله در چهار باغ-کمالشهر
فروش

560 متر سوله در چهار باغ-کمالشهر

قیمت:1/450/000/000 میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
10 هزار متر کارخانه
فروش

10 هزار متر کارخانه

قیمت:6/000/000/000 میلیارد تومان

اطلاعات بیشتر
1000 متر سوله قدیمی
فروش

1000 متر سوله قدیمی

قیمت:600 میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
132 هزار متر سالن استاندارد
فروش

132 هزار متر سالن استاندارد

قیمت:80 میلیارد تومان

اطلاعات بیشتر
27 هکتار زمین
فروش

27 هکتار زمین

قیمت:متری 100 هزار تومان

اطلاعات بیشتر
200 قطعه زمین سند دار
فروش

200 قطعه زمین سند دار

قیمت:متری 100 هزار تومان

اطلاعات بیشتر
زمین صنعتی
فروش

زمین صنعتی

قیمت:متری 150 هزار تومان

اطلاعات بیشتر
پنج هکتار زمین صنعتی
فروش

پنج هکتار زمین صنعتی

قیمت:متری 350 هزار تومان

اطلاعات بیشتر
1400 متر سالن بهداشتی
فروش

1400 متر سالن بهداشتی

قیمت:3/500/000/000تومان

اطلاعات بیشتر
سوله بهداشتی
فروش

سوله بهداشتی

قیمت:6/500/000/000تومان

اطلاعات بیشتر